ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Aansprakelijkheid
 9. Inwisseling van promotiebonnen
 10. Inkoop van cadeaubonnen
 11. Toepasselijk recht
 12. Bevoegde rechtbank
 13. Gedragscode
 14. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) van naturwaren-niederrhein GmbH (hierna "verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant" genoemd) met de verkoper sluit met betrekking tot de door de verkoper in zijn online shop getoonde goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die in de gedrukte catalogus van de verkoper zijn opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Voor contracten voor de levering van vouchers zijn deze AV van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.4. Onder consument in de zin van deze AV wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze ABV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om de klant een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de Klant een wettelijk bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail, post of online contactformulier aan de verkoper voorleggen.

2.3 Bij het bestellen van goederen die in de gedrukte catalogus van de verkoper worden gepresenteerd, kan de klant zijn aanbod per telefoon, fax, e-mail of post aan de verkoper voorleggen. Hiervoor kan de klant het bestelformulier bij de gedrukte catalogus van de verkoper invullen en aan de verkoper retourneren.

2.4 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de genoemde alternatieven zijn, wordt het contract gesloten op het moment dat een van de genoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Afnemer niet binnen de genoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de Afnemer niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.5 Indien de betalingsmethode "PayPal Express" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de Klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betaalmethode kiest, plaatst hij/zij ook een betalingsopdracht bij PayPal door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de Verkoper hierbij de aanvaarding van het aanbod van de Klant op het moment dat de Klant het betalingsproces initieert door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken.

2.6 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd, nadat de klant zijn bestelling samen met deze algemene voorwaarden heeft verzonden. De tekst van het contract kan echter niet meer door de klant worden opgevraagd op de website van de verkoper na het versturen van zijn bestelling.

2.7 Alvorens een bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die wordt gebruikt om de weergave op het scherm te vergroten. Binnen het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.9 De orderverwerking en het contact worden meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking uitgevoerd. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructie van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totale prijzen inclusief de wettelijke BTW. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de klant komen, verdere kosten worden gemaakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv. overmakingskosten, wisselkoersen) of om invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overdracht van geld als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie gaat, maar de klant de betaling vanuit een land buiten de Europese Unie verricht.

4.3 De betalingsoptie(s) wordt/worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 Indien de betaling wordt uitgevoerd door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen "PayPal"), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Bij de keuze van de betalingsmethode "PayPal-factuur" wijst de verkoper zijn betalingsclaim toe aan PayPal. Voordat de verkoper de opdrachtverklaring accepteert, voert PayPal een kredietcontrole uit met behulp van de verstrekte klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betalingsmethode "PayPal-factuur" te weigeren in geval van een negatief resultaat van de cheque. Indien de betalingsmethode "PayPal Factuur" door PayPal is toegestaan, dient de klant het factuurbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen aan PayPal te betalen, tenzij PayPal de klant een andere betalingstermijn heeft gegeven. In dit geval kan hij alleen betalen aan PayPal met schulddelgingseffect. De verkoper blijft echter ook in het geval van overdracht van vorderingen verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en verzendingen of creditnota's. Daarnaast zijn de algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de aankoop op rekening van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

4.7 Indien de betaalmethode "PayPal Direct Debit" wordt gekozen, zal PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren nadat een SEPA-domiciliëringsmandaat is afgegeven, maar niet voor het verstrijken van de termijn voor het verstrekken van informatie vooraf namens de verkoper. Pre-notificatie is elke communicatie (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant die een debitering via de SEPA-incasso aankondigt. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd omdat er onvoldoende geld op de rekening staat of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, hoewel hij daar geen recht op heeft, draagt de klant de kosten die voortvloeien uit de terugboeking door de betreffende bank als hij daarvoor verantwoordelijk is.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van de goederen gebeurt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Indien het transportbedrijf de verzonden goederen naar de verkoper terugstuurt omdat een levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering, of als hij tijdelijk niet in staat was om de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem een redelijke termijn had gegeven voor de kennisgeving van de dienst.

5.3 Indien de klant als ondernemer handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen pas over op de klant wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of aan een persoon of instelling die bevoegd is om de goederen in ontvangst te nemen. Niettegenstaande het bovenstaande gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen, zelfs in het geval van consumenten, over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren, als de klant de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht heeft gegeven en de verkoper deze persoon of instelling niet van tevoren aan de klant heeft genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of oneigenlijke zelfvoorziening. Dit geldt alleen als de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een concrete afdekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen aan te schaffen. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de vergoeding onmiddellijk worden terugbetaald.

5.5 Indien de klant de goederen zelf afhaalt, informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar staan om afgehaald te worden. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant, na overleg met de verkoper, de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.6 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • per e-mail
 • per post

6) Eigendomsvoorbehoud

6.1 Ten aanzien van consumenten behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht van de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

6.2 Ten aanzien van ondernemers behoudt de verkoper zich het recht voor om de eigendom van de geleverde goederen te behouden totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

6.3 Indien de klant als ondernemer handelt, heeft hij het recht om de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant draagt alle vorderingen op derden die hieruit voortvloeien ter hoogte van de desbetreffende factuurwaarde (inclusief BTW) bij voorbaat over aan de verkoper. Deze opdracht geldt ongeacht of de gereserveerde goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. De klant blijft bevoegd om de vorderingen ook na de overdracht te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te innen blijft onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper nakomt, niet in gebreke blijft met de betaling en geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

Als het aankoop ding defect is, zijn de regels van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Daarvan afwijkend:

7.1 Indien de klant handelt als ondernemer

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
 • de verjaringstermijn voor gebreken aan nieuwe goederen is één jaar vanaf de overdracht van het risico;
 • de rechten en vorderingen wegens gebreken zijn in het algemeen uitgesloten voor gebruikte goederen;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw als er in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt.

7.2 Indien de klant als consument handelt, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant, met de beperking van de volgende clausule.

7.3 De in bovenstaande paragrafen geregelde aansprakelijkheidsbeperkingen en verkorting van de verjaringstermijn zijn niet van toepassing.

 • voor goederen die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de klant, en
 • in het geval dat de verkoper het defect frauduleus heeft verborgen.

7.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 478 BGB onaangetast.

7.5 Indien de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB (Duits Wetboek van Koophandel), is de klant onderworpen aan de commerciële plicht tot onderzoek en kennisgeving van gebreken in overeenstemming met § 377 HGB. Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Aansprakelijkheid

De Verkoper is jegens de Klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke aanspraken, inclusief onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van kosten als volgt:

8.1 De verkoper is zonder beperking aansprakelijk om welke rechtsgrond dan ook.

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijk of nalatig letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid,
 • op basis van een garantiebelofte, tenzij anders geregeld in dit verband,
 • als gevolg van verplichte aansprakelijkheid zoals onder de Wet op de productaansprakelijkheid.

8.2 Indien de verkoper door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade, tenzij in overeenstemming met de bovenstaande bepaling een onbeperkte aansprakelijkheid wordt toegekend. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens de inhoud ervan aan de verkoper oplegt om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

8.3 Iedere verdere aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten.

8.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn hulppersonen en wettelijke vertegenwoordigers.

9) Inwisseling van promotiebonnen

9.1 Vouchers die door de Verkoper in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur gratis worden uitgegeven en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "campagnevouchers"), kunnen alleen in de online shop van de Verkoper en alleen binnen de aangegeven periode worden ingewisseld.

9.2 Promotiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

9.3 Individuele producten kunnen van de promotievoucher worden uitgesloten als de inhoud van de promotievoucher een overeenkomstige beperking met zich meebrengt.

9.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

9.5 Per bestelling kan slechts één promotiebon worden ingewisseld.

9.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de waardebon. Eventueel resterend krediet wordt door de verkoper niet terugbetaald.

9.7 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.8 Het creditsaldo van een promotiebon wordt niet in contanten uitbetaald en draagt ook geen rente.

9.9 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht de met de waardebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert.

9.10 De promotiebon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met ontladingseffect uitvoeren aan de respectieve eigenaar die de promotiebon in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft met betrekking tot de niet-autorisatie, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van toestemming om de respectievelijke eigenaar te vertegenwoordigen.

10) Verzilveren van cadeaubonnen

10.1 Vouchers die via de online shop van de verkoper kunnen worden gekocht (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen in de online shop van de verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld op de voucher.

10.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar na het jaar van de aankoop van de cadeaubon. Resterende kredietsaldi worden aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Een latere regeling is niet mogelijk.

10.4 Meerdere cadeaubonnen kunnen met één bestelling worden ingewisseld.

10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van verdere cadeaubonnen.

10.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7 Het creditsaldo van een cadeaubon wordt niet in contanten uitbetaald en draagt ook geen rente.

10.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan betalingen doen met ontladingseffect aan de betreffende houder die de cadeaubon in de online shop van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de Verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de niet-toestemming, onbekwaamheid of het ontbreken van toestemming om de respectievelijke eigenaar te vertegenwoordigen.

11) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

12) Bevoegde rechtbank

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of de vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

13) Gedragscode

- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die op internet te vinden zijn op http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting op internet aan via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

14.2. De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.