Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (naturwaren-niederrhein GmbH, Triftstr. 264, 47574 Goch-Asperden, Duitsland, Tel.: +49 (0)2823 / 9284964, Fax: +49 (0)2823 / 3239193, E-mail: info@aspermuehle.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) op de hoogte te stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag dat u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de aard, de eigenschappen en de werking ervan.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het recht van herroeping

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten tot levering van goederen indien deze goederen na levering door hun aard onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

naturwaren-niederrhein GmbH
Triftstr. 264
47574 Goch-Asperden
Duitsland
Fax: +49 (0)2823 / 3239193
E-mail: info@aspermuehle.de

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ________________ / ontvangen op (*) ________________________________


Naam van de consument(en)


Adres van de consument(en)


Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.